Bowins Silver จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่

POTED ON 2024-06-07 14:39:00 BY BOWINS SILVER

Bowins Silver จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่


นำโดยผู้บริหารทั้งสองท่าน ได้แก่ คุณบวร กิตเวทางค์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณวิลาสินี ศานติจารี กรรมการผู้จัดการ และพนักงานบริษัท โบวินส์ ซิลเวอร์ จำกัด ทุกคน เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้